JUŻ OD 2006 ROKU

ŁĄCZĄC RÓŻNORODNE ZASOBY I PERSPEKTYWY

WSPIERAMY PROCESY ROZWOJU TERYTORIALNEGO W UKŁADACH LOKALNYCH, REGIONALNYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

                    # prace badawcze i studia dotyczące pobudzania rozwoju społeczno – gospodarczego,
                    # wspieranie rozwoju osób, grup i obszarów marginalizowanych,
                    # działania na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania sektora publicznego,
                    # przyczynianie się do wzrostu zdolności absorpcyjnych funduszy pomocowych,
                    # promocja wzajemnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego,
                    # rozwijanie idei partnerstw publiczno – prywatnych i publiczno – społecznych,
                    # działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
                    # wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
                    # wspieranie nauki i przedsiębiorczości intelektualnej,
                    # współtworzenie gospodarki opartej na wiedzy,
                    # upowszechnianie wiedzy dotyczącej najnowszych metod zarządzania,
                    # wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich środowiskach,
                    # promocja idei równości szans,
                    # wspieranie przedsiębiorczości.

NASZE PUBLIKACJE