O nas

Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego powstała w 2006 roku.

Celem Fundacji jest wspieranie procesów rozwoju społeczno – gospodarczego zachodzących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, poprzez:
prace badawcze i studia dotyczące procesów, mechanizmów i instrumentów pobudzania rozwoju społeczno – gospodarczego,
wspieranie rozwoju osób, grup i obszarów marginalizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, zdegradowanych i restrukturyzowanych oraz ich mieszkańców i instytucji,
działania na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania sektora publicznego,
przyczynianie się do wzrostu zdolności absorpcyjnych funduszy pomocowych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
promocję wzajemnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego,
promocję i realizację idei partnerstwa publiczno – prywatnego
działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
wspieranie nauki i przedsiębiorczości intelektualnej,
współtworzenie gospodarki opartej na wiedzy,
upowszechnianie wiedzy dotyczącej najnowszych metod zarządzania,
zapewnienie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w funkcjonowaniu sektora prywatnego i publicznego,
promocję idei równości szans,
wspieranie przedsiębiorczości.

RADA FUNDACJI
Przewodnicząca Rady – Ewa Anna Andrzejewska
Członek Rady – Ewa Karpienko
Członek Rady – Barbara Szczerbińska

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Dziurbejko – doktor nauk ekonomicznych, specjalizuje się w tematyce planowania i ewaluacji programów rozwoju społeczno – gospodarczego oraz zagadnieniach absorpcji funduszy pomocowych. Doświadczony konsultant i trener, ekspert w projektach międzynarodowych, stały doradca i współpracownik instytucji sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Od 2000 roku prowadzi firmę doradczą APRO GROUP świadczącą usługi w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych, monitoringu i ewaluacji projektów i programów pomocowych oraz zarządzania projektami rozwojowymi.