O nas

Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego powstała w 2006 roku

Celem Fundacji jest wspieranie procesów rozwoju społeczno – gospodarczego zachodzących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, poprzez:

 • prace badawcze i studia dotyczące procesów, mechanizmów i instrumentów pobudzania rozwoju społeczno – gospodarczego,
 • wspieranie rozwoju osób, grup i obszarów marginalizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, zdegradowanych i restrukturyzowanych oraz ich mieszkańców i instytucji,
 • działania na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania sektora publicznego,
 • przyczynianie się do wzrostu zdolności absorpcyjnych funduszy pomocowych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • promocję wzajemnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego,
 • promocję i realizację idei partnerstw publiczno – prywatnych i publiczno – społecznych,
 • działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
 • wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
 • wspieranie nauki i przedsiębiorczości intelektualnej,
 • współtworzenie gospodarki opartej na wiedzy,
 • upowszechnianie wiedzy dotyczącej najnowszych metod zarządzania,
 • zapewnienie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w funkcjonowaniu sektora prywatnego i publicznego,
 • promocję idei równości szans,
 • wspieranie przedsiębiorczości.